Общи условия за наемане на машини

ЯВОЛЕН   ЕООД-ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

1. За наемане на машини и оборудване е необходимо да се представи  пълномощно, в случай че заявката е подписана от лице, което не е вписано в търговския регистър по фирменото дело на клиента.

Ако няма друга уговорка между наемодателя и наемателя,наемателят внася гаранция по с-ка на наемодателя в размер минимум на  3500.00 лв, която се връща след връщане на наетата вещ в изправен и  окомплектован вид, както е била получена.

Машината се приема от обучен наемател или пълномощник от склад на наемодателя.

2. Срокът за наемане започва да тече от деня,за който е сключен договора и свършва в деня, в който се  връща от наемателя на наемодателя. Доставката на машината става за сметка на наемателя. При получаване наемателят проверява окомплектовката и изправността на машината. При констатиране на непълноти и неизправности наемателят незабавно прави рекламация. Дължимите суми за наем, липси, ремонт, почистване и др.се приспадат от гаранцията.

3. Заявка за наемане, респ. удължаване на срока за наемане се прави не по-късно от 3 дни преди изтичане на договорения срок.В противен случай договорът се счита прекратен и наемателят е длъжен да върне машината.

4. Наемателят е длъжен да осигури подходяща вода и електрозахранване за работа на машината за мазане и предварително да измери разстоянието от енергоизточника/водата до работната площадка на машината. Разходите за доставката на обекта, пускането в експлоатация на машината, инструктиране на персонала, както и връщането на машината се поемат от наемателя.

5. Наемателят се задължава да се грижи за машината като добър стопанин, да я използва по предназначение, като спазва точно указанията за обслужване и поддържане. В случай, че по време на наемния период възникнат повреди, те се от-страняват единствено от наемодателя за смекта на наемателя. Всички разходи по експлоатацията, поддържането в изправност, включително за резервни и бързоизносващи се части са за сметка на наемателя.

6. Изключват се всякакви претенции от страна на наемателя относно промени в договора за наем след подписването му, както и отстъпки в цените, едностранно прекратяване на договора от страна на наемателя, както и претенции за нанесени  щети от къкъвто и да е характер, претенции за обезщетение при щети, възникнали пряко от неизправната работа на наетата вещ или претенции за пропуснати ползи, напр. липса на подходяща вода, ел.захранване, студ, празници и др. подобни.

7. Наетата машина се връща изправна в почистен вид. Разходите за евентуално привеждане на машината в изправност и/или за почистването й се протоколират при получаване и се носят от наемателя.

8. Наемателят декларира адреса, където ще се използва машината.Подписва се протокол м/у Яволен,наемателя и инвеститора на обекта за внасяне на чужда вещ. Промяна на нейното местонахождение може да става само чрез писменно съгласуване с наемодателя. Не се допуска без съгласуване с наемодателя наемните вещи да се преотстъпват за ползване или съхранение от трети лица.

9. Наемателят се задължава за пази наемната вещ от посегателство от трети лица и незабавно да уведомява наемодателя за влезли в сила изпълнителни действия от съдебните органи спрямо наемателя. Всички разходи от наемодателя за запазване на правото си на собственост върху наемната вещ по време на наемния период се носят от наемателя. Наемателят носи всички рискове при повреждане или кражба на наемната вещ, за което незабавно уведомява наемодателя. Ако наемната вещ бъде загубена или повредена до невъзможност да се ремонтира до вида, в който е отдадена под наем, наемателят заплаща цялата стойност на машината и оборудването, фиксиранa в ДОГОВОРА ЗА НАЕМ, подписан между двете страни.

10. Наемодателят или упълномощени от него лица имат право да проверяват състоянието на наетата вещ.

11. Наемодателят има право едностранно да прекрати договора, ако установи, че наемателят не спазва условията на договора или възникне съществено влошаване на икономическото състояние на наемателя, както и ако наемателят забави пла-щане, като без предизвестие наемодателят може да вземе наетата вещ, при което наемателят е длъжен да окаже пълно и неза-бавно съдействие за връщане и  наетата вещ. При нежелание от страна на наемателя да върне машината (наетата вещ) и/или не окаже пълно съдействие за нейното взимане от наемодателя, наемателят дължи всички разходи за нейното принудително изземване, както и наема за периода до връщането на машиата, независимо колко време е използвал наетата вещ.

12. За всички неуредени в договора за наем въпроси се прилагат разпоредбите на действащото гражданско законодателство. При правна несъвместимаст на някои клаузи от договора останалите клаузи остават в сила. Промени в договора се правят само в писменна форма. Устните уговорки нямат правна сила.

13. Наем за трифазни машини за сухи мазилки без шнекова помпа,като PFT, Mai,Путцкнехт S48 и подобни , както и машини за варови, вароциметови и циментови разтвори (с варосмесител 40 лв на ден) и подобни: ден – 30 лв; седмица – 150 лв; месец – 500 лв. Монофазни със шнекова помпа - 30 лв/ден. Нова безшумна монофазна машина - 40 лв/ден.

Преустановява се даването под наем на машини за замазки.

14.1.В наема се включва машина с основно оборудване: 20-25м захранващ кабел и  маркуч за вода, 10м маркучи за разтвор и въздух, пистолет за нанасяне на разтвор с една дюза, компресор за въздух с дебит 200 или 250 л/мин, бъркач и чистач.

14.2. Шнековата помпа за разтвор се закупува от клиента, освен ако по изключение няма друга договореност между двете страни. Цената на шнековата помпа зависи от модела,т.е. от предназначението, материала  и дебита, като за :

- гипсови мазилки, както и за други сухи мазилки /за машини Путцкнехт S48, PFT, Путцмайстер и др.под/ е 150 лв

- варови, вароциментови и др. разтвори  /за машини Путцкнехт S30 и други подобни модел UE 45/7 е 320 лв

14.3. Допълнително оборудване, като  по-дълги маркучи и/или маркучи с по-голям диаметър, по-дълъг захранващ кабел, допълнителен смесител за саморазливни замазки, калпак за пневмозахранване и др. се  заплащат допълнителното.

15. Настоящият договор за наем се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна и  нераз-делна част от него  представляват Приемо-предавателеният протокол.

Всички цени са без ДДС франко склад на ЯВОЛЕН ЕООД в София  (Редакция-септември 2013)

Приемам Общите условия на Яволен ЕООД НАЕМАТЕЛ: (подпис)